Green round vase

  • Green round vase
  • Lisa Ringwood
  • 2021
  • Ceramic
  • 26 x 25 x 25cm
  • ZAR 6,350.00